ทพญ.กิจศิภรณ์ บุญอำนวย
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

Dr. Kitsiporn Boonumnuay
– Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University
– Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University

ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อนุมัติบัตรทางทันตกรรมจัดฟัน จากทันตแพทย์สภา

Dr. Pimchanok Foosiri
– Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)
– Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University
– Thai Board of Orthodontics

ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก(จัดฟัน) (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 year internship)
– อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภาสมาชิก

Dr.Pornpan Jariyavithayakul
-DDS. Chulalongkorn university
-Ph.D. in Oral Health Sciences (Orthodontics), Prince of Songkla university
-Certificate in Orthodontic (5-year internship), Prince of Songkla university
-Diploma of Thai Board of Orthodontics

ทพญ.ปริยากร สุขนิยม
ทันตกรรมจัดฟัน
-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย?
-ประกาศนียบัตร?บัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก? สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Pariyakorn Sukniyom
– Doctor of dental surgery(2nd Class Honours), Chulalongkorn University
– Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Degree field of study Orthodontics. Chulalongkorn University

 

ทพญ.ณัฐกานต์ ไตรตานนท์

ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กรกนก ไผ่ตง
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ

Dr. Kornkanok Phaitong 
Orthodontist

– Doctor of Dental Surgery (DDS), Srinakharinwirot University
– Master of Clinical Dentistry (MClinDent) in Orthodontics Distinction, Eastman Dental Institute, University College London

 

ทพญ.ญาณสิณี หงส์เลิศนภากุ

ทันตกรรมจัดฟัน

ผศ.ดร.ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมทั่วไป
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Dr.Kamolapatr Janyaprasert
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Graduate Diploma of Clinical Science in Orthodontics, Showa University, Japan

 

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินท์

ทันตกรรมทั่วไป

 

ทพญ.กรกมล ลัญจนเสถียรชัย

ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพญ.ณัฏฐริญา วงษ์เอี่ยม
ทันตกรรมทั่วไป

 

ทพ.คงกฤษ เตชะอภัยคุณ

ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

 

ทพ.ธีรศักดิ์ นครน้อย

ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพญ.ธนวรรณ ผณินทรารักษ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Dr.Tanawan Phanintararak
-Doctor of Dental surgery (DSS) : Srinakharinwirot

ทพญ.ณัฏฐิยา ศีริวัฒน์
ทันตกรรมทั่วไป
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ทพญ.ปุณญิศา แซ่ลิ่ม

ทันตกรรมทั่วไป

 

ทพ.ธีรดนย์ พงษ์เพชร

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ศตครัณ ชาญชัยฤกษ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
– ปริญญาเอกทางคลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร

Dr. Satadarun Charnchairerk
Orthodontist

– Doctor of Dental Surgery (DDS), Mahidol University
– Higher Graduate Diploma in Operative Dentistry, Mahidol University
– Doctor of Clinical Dentistry (DClinDent) in Orthodontics, University of Edinburgh, United Kingdom

ทพญ.กัญวรา วิโรจน์สกุลชัย
ทันตกรรมทั่วไป

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr.Kanvara Virojsakulchai
– Doctor of Dental Surgery , Prince of Songkla University

ทพ.พงษ์พันธ์ ชินหทัยวัฒน์
รากฟันเทียม