ทพญ.ณัฐกานต์ ไตรตานนท์

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน

Dr.Nattakan Traitanon

 • Doctor of Dental Surgery (DDS), Mahidol University
 • Residency Orthodontic Training (Inter), Mahidol University
 • Thai Board Certified in Orthodontics

 

ทพญ.กรกนก ไผ่ตง

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย University College London UCL ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบใส

Dr. Kornkanok Phaitong

 • Doctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand
 • MClinDent in Orthodontics with Distinction Eastman Dental Institute (University College of London), London, United Kingdom
 • Certified Invisalign Provider

ทพญ.ญาณสิณี หงส์เลิศนภากุ

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

 • ทันตแพทย์ประจําบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน(นานาชาติ)มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.YanasineeHonglertnapakul

 • DoctorofDentalSurgery(DDS),MahidolUniversity
 • Residency international program of Orthodontics,Mahidol University

ผศ.ทพญ.ดร.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 •  ดุษฎีบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน (โตเกียว,ญี่ปุ่น)
 •  วุฒิบัตร ทันตแพทยสภา

Dr.Kamolapatr Janyaprasert
Specialist: Orthodontist

 • Doctor of Dental Surgery (Chulalongkorn University) Clincal Diploma in Orthodontics
 • Ph.D in Orthodontics (Tokyo,Japan)
 • Orthodontic board of Thai Councils

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินท์

ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตร สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน Royal College of Surgeons of Edinburgh
 • ประกาศนียบัตร จัดฟันแบบใส Invisalign
 • ประกาศนียบัตร จัดฟันด้านใน Brius

Dr. Tita Chiwasuchin

 • Doctor of Dental Surgery (DDS), Chulalongkorn University
 • MClinDent in Orthodontics (Advanced Training), Eastman Dental Institute, University College London
 • The diploma of Membership in Orthodontics of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (MOrth)
 • Certificate in Invisalign Orthodontics, Align Technology, USA
 • Certificate in Brius Orthodontics

ดร.ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล
ทัทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก(จัดฟัน) (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 year internship)
– อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภาสมาชิก

Dr.Pornpan Jariyavithayakul
-DDS. Chulalongkorn university
-Ph.D. in Oral Health Sciences (Orthodontics), Prince of Songkla university
-Certificate in Orthodontic (5-year internship), Prince of Songkla university
-Diploma of Thai Board of Orthodontics

ทพญ.กรกมล ลัญจนเสถียรชัย

ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาท้นตกรรมจัดฟัน

 

Dr.Kornkamol Lunjanasatienchai

 • Doctor of Dental Surgery (DDS), Chulalongkorn University
 • Residency training in Orthodontics, Mahidol University
 • Thai board of Orthodontics
ดร.ทพญ.ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาเอกทางคลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบใส
 
Dr.Satadarun Charnchairerk
 • Doctor of Dental Surgery (DDS), Mahidol University
 • Higher Graduate Diploma in Operative Dentistry, Mahidol University
 • Doctor of Clinical Dentistry (DClinDent) in Orthodontics, University of Edinburgh, United Kingdom
 • Certified Invisalign Provider

ทพ.คงกฤษ เตชะอภัยคุณ

ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • ประกาศนียบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน

Dr. Kongkrit Taecha-apaikun

 • Doctor of Dental Surgery (DDS), Chiang Mai University
 • Residency Orthodontic Training, Khon Kaen University
 • Thai Board Certified in Orthodontics

พญ. ณัฐการ โรจน์กาญจนพร

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาศาตร์

Dr. Nuttakan Roatkanjanapom

 • Doctor of Dental Surgery (First Class Honors),Chulalongkom Universirty

ทพ.ธีรศักดิ์ นครน้อย

ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (จัดฟัน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมจัดฟัน

Dr.Theerasak Nakornnoi 

 • Doctor of Dental Surgery (DDS) Mahidol University
 • Doctor of Philosophy (PhD), Oral Health Sciences (Orthodontics), Prince of Songkla University  Thai Board in Orthodontics

ทพญ.ฐิตาภา ลีลาปิยมิตร

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Thitapa Lelapityamit

 • Doctor of dental surgery (DDS) Chulalongkorn University
 • Currently studying Master of science in Orthodontics (International program) Mahidol University

ทพ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

Dr. Narongrit Larpbunphol

 • Doctor of dental surgery,prince of Songkla University
 • Doctor of Philosophy in Prosthodontic, Chulalongkorn University 

 ทพ.ธนวัฒน์ สายเจริญ

 ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า, รากเทียม  

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกร, และใบหน้า คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Tanawat Saicharoen 

 Oral and Maxillofacial, Implant Surgery 

 – Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Rangsit University                                 

  – The Degree of Master of Science Major in oral and maxillofacial surgery (M.Sc.), Department of Dentistry, Mahidol University           

ทพญ. วิรดา วานิชรัตน์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Dr.Wirada Wanicharat

 • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University
 • Master of Science, M.Sc.Clinical dentistry (Endodontics), Chiang Mai University

ทพญ. ธันยพร วัฒนากรแก้ว

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

Dr. Thanyaporn Wattanakornkaew

 • Doctor of Dental Surgery (DDS), Rangsit University

ทพญ.ปติญญา วิเศษภูติ
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dr.Patinya Visetputi

 • Doctor of Dental Surgery. Thammasat University

ทพ.วสุพล สอดศุข
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน joint degree program Tokyo Medical and Dental University และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Wasupol Sodsook

 • Doctor of Dental Surgery (DDS, Hons) Chiangmai University
 • Studies PhD in Orthodontics joint degree program Tokyo Medical and Dental University and Chulalongkorn University

ทพญ.ปิยพรรณา พุ่มผลึก
ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขา Restorativedentistry, Sheffield University,UK
 • ปริญญาเอกสาขา DentalCeramics, Eastman dentalinstitute, UCL, UK
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป
 • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Piyapanna Pumpaluk
Specialist: Restorative Dentist

 • Master of Science in RestorativeDentistry (Sheffield, UK)
 • Diploma of the Thai Board ofGeneral Dentistry